Wydawca treści Wydawca treści

WFOŚiGW w Poznaniu

Nadleśnictwo Jastrowie korzysta z pomocy WFOŚiGW w Poznaniu przy podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej i realizacji działań na rzecz ochrony przyrody. Dzięki środkom otrzymanym z funduszu zrealizowano program poprawy warunków bytowania ptactwa wodno-błotnego, uzyskano lepsze wyposażenie sali edukacyjnej oraz ścieżek edukacyjno-turystycznych.

Gągoły. Fot. K.Dymek

   W roku 2015 Nadleśnictwo Jastrowie wzięło udział w projekcie "Poprawa warunków bytowania ptactwa wodno-błotnego wzdłuż rzeki Gwdy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile". W ramach realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie Nadleśnictwa Jastrowie wywieszono 30 budek lęgowych dla gągołów i nurogęsi, a także prowadzono odłowy norki amerykańskiej - inwazyjnego gatunku drapieżnika, w celu zmniejszenia jego presji na gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą.

 

   W roku 2014 Nadleśnictwo Jastrowie zrealizowało projekt "Unowocześnienie bazy edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w izbie edukacyjnej Nadleśnictwa Jastrowie w 2014 roku", wykorzystując kwotę 3430,45 zł przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  W ramach otrzymanej dotacji zakupiony został sprzęt komputerowy i projektor multimedialny.