Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Jastrowie prowadzi się na podstawie planu urządzania lasu opracowanego na lata 2014 - 2023. W planie ustalono tzw. etat cięć, decydujący o wielkości pozyskania drewna i określono wielkość przyrostu drewna. W Nadleśnictwie Jastrowie planuje się pozyskanie 99 tys. m3 rocznie. Szacuje się, że w tym samym czasie w drzewostanach przyrasta 167 tys. m3 drewna. Oznacza to, że do wycięcia przeznacza się tylko 60% przyrostu, a w lesie wzrasta zapas drewna "na pniu".
Dzięki prowadzeniu  specjalistycznych analiz, fachowemu, szczegółowemu planowaniu leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

Pozyskane drewno w Nadleśnictwie Jastrowie pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych", ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów,
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu,
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Drewno pozyskane na terenie nadleśnictwa trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej.