Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Jastrowie ustanowiono 8 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 241,91 ha. Podstawą prawną utworzenia tej formy ochrony były Uchwały Rady Gminy Jastrowie z dnia 28 czerwca 2012 r.

1. W Dolinie Samborki

Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 116/2012r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3402).
Na użytek składa sie 67 pododdziałów, których powierzchnia wynosi: 73,59 ha.


2. W Dolinie Piławy

Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 117/2012r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3401).
Na użytek składa sie 5 pododdziałów, których powierzchnia wynosi: 3,76 ha.
Celem ochrony użytku jest zachowanie siedlisk priorytetowych dla sieci N2000 w szczególności nadrzecznych zarośli oraz ekosystemów łąkowych położonych nad rzeką Piławą.


3. Mokradła Brzeźnickie
Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 118/2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3400).
Na użytek składają sie 6 pododdziałów, których powierzchnia wynosi: 7,58 ha.
Celem ochrony użytku jest zachowanie siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w szczególności torfowisk przejściowych, torfowisk wysokich, jezior eutroficznych oraz roślin chronionych i miejsca lęgu żurawia, położonych w pobliżu miejscowości Brzeźnica.


4. W Dolinie Płytnicy
Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 119/2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3399).
Na użytek składają sie 49 pododdziały, których powierzchnia wynosi: 129,59 ha.
Celem ochrony użytku jest zachowanie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. W szczególności łąk świeżych, ziołorośli nadrzecznych, jezior eutroficznych położonych nad rzeką Płytnicą.


5. W Dolinie Oski
Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 120/2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3404).
Na użytek składają sie 2 pododdziały, których powierzchnia wynosi: 2,93 ha.
Celem ochrony użytku jest zachowanie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. W szczególności łąki świeże i rośliny objęte ochroną gatunkową znajdujące się nad rzeką Oską.


6. Nad Jeziorem Busino
Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 121/2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3398).
Na użytek składa się 6 pododdziałów, których powierzchnia wynosi: 6,58 ha.
Celem ochrony użytku jest zachowanie ekosystemów łąkowych w pobliżu jeziora Busino.


7. Uroczysko nad Gwdą
Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 122/2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3396).
Na użytek składają się 2 pododdziały, których powierzchnia wynosi: 6,46 ha.
Celem ochrony użytku jest zachowanie ziołorośli nadrzecznych nad rzeką Gwdą.


8. Kozie Bagno
Ustanowiony Uchwałą Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 123/2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2012 poz. 3397).
Na użytek składają się 3 pododdziały, których powierzchnia wynosi: 11,42 ha.
Celem ochrony użytku jest ochrona siedlisk o znaczeniu priorytetowym jak i będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. W szczególności torfowiska wysokie i przejściowe oraz jeziora eutroficzne.