CKPŚ

Nadleśnictwo Jastrowie w latach 2009-2013 zrealizowało projekt "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

WFOŚiGW

Nadleśnictwo Jastrowie korzysta z pomocy WFOŚiGW w Poznaniu przy podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej i realizacji działań na rzecz ochrony przyrody. Dzięki środkom otrzymanym z funduszu zrealizowano program poprawy warunków bytowania ptactwa wodno-błotnego, uzyskano lepsze wyposażenie sali edukacyjnej oraz ścieżek edukacyjno-turystycznych.

PO RYBY

Nadleśnictwo Jastrowie korzystając ze środków PO RYBY zmodernizowało w latach 2013-2014 szlaki rowerowo-piesze "Wokół Jastrowskich Jezior".