Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Teren Nadleśnictwa obejmuje swoim zasięgiem fragmenty Równiny Wałeckiej, Pojezierza Szczecineckiego i Doliny Gwdy.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej nadleśnictwo leży w Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego, mezoregionach Równiny Wałeckiej i Wysoczyzny Krajeńskiej. Rzeźba terenu ukształtowana przez zlodowacenie bałtyckie ma w przeważającej części charakter równinny. Wyjątkiem jest północna część Nadleśnictwa, której rzeźbę urozmaicają wzniesienia morenowe. Pozostałością po okresie zlodowaceń są liczne jeziora. Z piasków i glin polodowcowych wykształciła się większość gleb Nadleśnictwa. Dominującymi typami gleb są gleby rdzawe - 89,9 % i bielicowe -2,6 %.
Klimat ma charakter przejściowy między chłodną i deszczowa strefą Bałtycką, a suchą i cieplejszą strefą środkowoeuropejską. Okres wegetacji trwa 200 - 210 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi około 600 mm. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8 C. Charakterystyczną cechą tego regionu są gęste mgły i obfite rosy, występujące późnym latem i jesienią. Częstym zjawiskiem są również przymrozki.

Przeważająca część obszaru nadleśnictwa leży na terenie powiatu złotowskiego w gminach Jastrowie, Okonek, Tarnówka. Tylko 14 ha znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz.