Wydawca treści Wydawca treści

organizacja

Nadleśnictwo Jastrowie jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśnictwo Jastrowie jest jednym z 430 nadleśnictw, wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Lasy Państwowe podzielone są na 17 dyrekcji regionalnych. Nadleśnictwo Jastrowie wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
Całokształtem działalności nadleśnictwa kieruje nadleśniczy, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Strukturę nadleśnictwa stanowią:

  • biuro nadleśnictwa,
  • leśnictwa, 
  • szkółka leśna – Hajda,
  • szkółka zadrzewieniowa – Hajda.

W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące działy:

  • gospodarki leśnej kierowany przez zastępcę nadleśniczego
  • finansowo- księgowy kierowany przez główną księgową
  • administracyjno-gospodarczy kierowany przez sekretarza,
  • posterunek Straży Leśnej kierowany przez komendanta.

Stanowiska samodzielne bezpośrednio podległe nadleśniczemu: 

  • stanowisko ds. kontroli – sprawowane przez dwóch inżynierów nadzoru, odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości wykonywania zadań gospodarczych,
  • stanowisko ds. pracowniczych - odpowiadające za całokształt spraw pracowniczych w nadleśnictwie.

Administrowanie SILP powierzono trzem pracownikom, jako czynność dodatkową.
Sprawy bhp powierzono pracownikowi Działu Gospodarki Leśnej, jako czynność dodatkową.

Nadleśnictwo jest podzielone na 11 leśnictw: Jeziora, Wądołek, Brzeźnica, Zacisze, Sypniewo, Hajda, Budy, Drzewiec, Ptusza, Prądy, Szwecja, które są podstawowymi jednostkami terenowymi nadleśnictwa. Leśnictwami kierują leśniczowie.