Wydawca treści Wydawca treści

Obszary N2000

Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie wyznaczono dwa obszary Natury 2000 o łącznej powierzchni 13 077,35 ha. Jeden z nich jest obszarem OSO (specjalnej ochrony ptaków), drugi z nich – SOO (specjalny obszar ochrony siedlisk). Obszary częściowo pokrywają się (obszar SOO w całości leży w zasiegu obszaru OSO).

  • Puszcza nad Gwdą - PLB 300012

Obszar zaklasyfikowany jako OSO (Obszar Specjalnej Ochrony) we wrześniu 2007 roku. Jego całkowita powierzchnia wynosi 77 678,90 ha, z czego 12 626,90 ha na terenie Nadleśnictwa Jastrowie.
W granicach występują zróżnicowane siedliska, co jest wynikiem urozmaiconej rzeźby terenu. Na dnach i zboczach dolin spotkać można drzewostany liściaste, na pozostałym terenie - głównie iglaste. Wokół jezior utrzymują się torfowiska niskie, średnie i przejściowe oraz tereny podmokłe. Niewielki udział w powierzchni mają także łąki kośne oraz źródliska rzek. Na terenie ostoi zachowały się umocnienia Wału Pomorskiego z lat 1934-1945, które stanowią potencjalne zimowisko nietoperzy.
Na obszarze występuje 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 10 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi. Znajduje się tu jedna z największych w kraju ostoi lęgowych lerki, lelka i włochatki. Ze względu na obecność dużych jezior ostoja jest ważnym miejscem przystankowym dla migrujących ptaków wodnych.

  • Dolina Rurzycy PLH 300017

Obszar o całkowitej powierzchni 1766 ha zatwierdzony został w grudniu 2008 roku jako obszar o znaczeniu wspólnotowym (OZW). Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie Dolina Rurzycy zajmuje powierzchnię 450,45 ha. Obszar obejmuje dolinę rzeki Rurzycy i jeziora Krąpsko Małe, Krąpsko Długie oraz Trzebieszki. W granicach Doliny Rurzycy położone są dwa rezerwaty przyrody - Diabli Skok i Wielkopolska Dolina Rurzycy. Dolina Rurzycy wyróżnia się kompleksem doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich. Na obszarze występuje 5 typów siedlisk z Załącznika nr 1 Dyrektywy Siedliskowej, w tym siedlisko priorytetowe: 91E0 - łęgi olszowe i jesionowe. 

Nadleśnictwo Jastrowie na tle obszarów Natura 2000