Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W roku 1998 w zasięgu działania Nadleśnictwa Jastrowie utworzono obszar chronionego krajobrazu – „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy". Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 93 910 ha, z tego na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo zajmuje 12 517,46 ha.

Jest to jeden z większych obszarów chronionego krajobrazu w północnej Polsce, położony w granicach województwa: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Jego obszar tworzą doliny rzek, lasy, jeziora i torfowiska. Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie występują kwaśne i żyzne buczyny, grądy, bory sosnowe, łęgi olszowo-jesionowe i olsy.


Nadleśnictwo Jastrowie na tle obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy"