Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Nadleśnictwo Jastrowie zarządza terenem leśnym o powierzchni ponad 18 tysięcy hektarów. Obszar nadleśnictwa to dwa duże kompleksy leśne, stanowiące 98% powierzchni leśnej, leżące między rzekami Piławą a Gwdą, na północy województwa wielkopolskiego.

 

 

Teren, na którym znajduje się Nadleśnictwo Jastrowie został ukształtowany przez zlodowacenie bałtyckie. Najbardziej charakterystycznymi śladami działalności lodowca są jeziora rynnowe w Dolinie Rurzycy, jeziora w pobliżu Jastrowia i wzniesienia morenowe na północ od Jastrowia w leśnictwach Wądołek i Brzeźnica. Obszar Nadleśnictwa Jastrowie to przede wszystkim lasy. Lesistość terenu wynosi 63% i jest znacznie wyższa niż przeciętna lesistość Polski (29%), a także powiatu złotowskiego (46%). Najniżej położonym obszarem jest jezioro Trzebieszki (83,2 m n.p.m.), najwyżej położone wzniesienie znajduje się na terenie leśnictwa Zacisze i ma wysokość 169,6 m n.p.m. Teren nadleśnictwa obejmuje swym zasięgiem fragmenty Równiny Wałeckiej, Pojezierza Szczecineckiego i Doliny Gwdy. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwo leży w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, 2 dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego, mezoregionach Równiny Wałeckiej i Wysoczyzny Krajeńskiej.

Jezioro Trzebieszki. Fot. K.Dymek

Obszar Nadleśnictwa Jastrowie to przede wszystkim lasy. Lesistość terenu wynosi 63% i jest znacznie wyższa niż przeciętna lesistość Polski (29%), a także powiatu złotowskiego (46%). Lasy, jeziora i rzeki są też głównym walorem przyrodniczym i krajobrazowym tego obszaru. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, ale występują tu także gatunki liściaste: dąb, buk, grab, olsza, brzoza. Wśród siedlisk leśnych najcenniejsze są łęgi, grądy, buczyny i występujące w centralnej części nadleśnictwa bory chrobotkowe. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęto ochroną. Na terenie nadleśnictwa wyznaczono dwa obszary Natura 2000, trzy rezerwaty, osiem użytków ekologicznych i obszar chronionego krajobrazu.

Jezioro Jastrowskie Duże. Fot. K.Dymek