Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Kozie Brody

Rezrwat Kozie Brody utworzono w 1965 roku w celu ochrony torfowiska niskiego z reliktową roślinnością - między innymi brzozą niską i skalnicą torfowiskową.

Rezerwat przyrody „Kozie Brody" utworzony został Zarządzeniem MLiPD z dnia 23.10.1965 roku. Obejmuje torfowisko niskie z roślinnością reliktową (brzoza niska Betula humilis) na powierzchni 0,72 ha. W roku 2006 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała teren rezerwatu Nadleśnictwu Jastrowie.
Część gatunków, dla których założono rezerwat już w nim nie występuje, zaobserwowano natomiast występowanie storczyków: listery jajowatej Listera ovata, kruszczyka błotnego Epipactis palustris, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis i kukułki krwistoczerwonej Dactylorhiza incarnata.

Obowiązuje plan ochrony rezerwatu sporządzony na okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2025 r. Głównym celem zapisanym w planie ochrony jest odtworzenie warunków siedliskowych pozwalających na restytucję roślinności torfowiska niskiego i rzadkich elementów flory naczyniowej.
W ramach realizacji planu w 2013 roku wykonano trzy zastawki palikowo-torfowe na rowach okalających rezerwat.