Obiekty edukacyjne

Istotnym elementem w realizacji celów i zadań ochrony przyrody jest działalność edukacyjna, polegająca na upowszechnianiu wiedzy na temat lasu i gospodarki leśnej oraz roli ekosystemów leśnych w środowisku człowieka.